top of page

English class Day 17 – Section 2

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 1

          do? / does?                                                                                          👇

 

145

Col 1  Stab/Stabs കുത്താറുണ്ട് (കത്തി/കഠാര കൊണ്ട്), കുത്തുന്നു

 

Col 2  Stab കുത്തുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)

 

Col 3  Stabbing കുത്തുന്നു, കുത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കുത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, കുത്തുകയായിരുന്നു

 

Col 4  Stabbed   കുത്തി  &c.

 

Col 5  Stabbed  കുത്തിയിരുന്നു, കുത്തിയിട്ടുണ്ട്

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page