top of page

English class Day 17 – Section 34

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 2 - Must / Should ചെയ്യണം, സംഭവിക്കണം.


 

150

Col 1 Study/Studies പഠിക്കാറുണ്ട്, പഠിക്കുന്നു

Col 2 Study പഠിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)

Col 3 Studying പഠിക്കുന്നു, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പഠിക്കുകയായിരുന്നു

Col 4 Studied പഠിച്ചു

Col 5 Studied പഠിച്ചിരുന്നു, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് &c.

Previous ------ Next