top of page

English class Day 15 – Section 25

Anchor 1

Previous ------ Next

Now let us study Sentence Making using Have.


I എന്ന വാക്കിനോടും, ബഹുവചന വാക്കുകളോടും ആണ് Have ചേർക്കുക. 


ഏകവചന വാക്കുകളോട് ആണ് Has ചേർക്കേണ്ടത്.

 


 

127

Col 1  Row/Rows തുഴയാറുണ്ട്, തുഴയ്യുന്നു


Col 2  Row തുഴയുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Rowing തുഴയുന്നു, തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, തുഴയുകയായിരുന്നു


Col 4  Rowed തുഴഞ്ഞു


Col 5  Rowed   തുഴഞ്ഞിരുന്നു, തുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് &c.


Repeat!👆

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page