top of page

English class Day 15 – Section 19

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 4


Did    ചെയ്തു                                                                                                     👇

 

125

Col 1  Rob/Robs മോഷ്ടിക്കാറുണ്ട്, മോഷ്ടിക്കുന്നു


Col 2  Rob മോഷ്ടിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Robbing മോഷ്ടിക്കുന്നു, മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, മോഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Robbed   മോഷ്ടിച്ചു 


Col 5  Robbed  മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു, മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് &c.


Repeat!👆


👆

Previous ------ Next