top of page

English class Day 15 – Section 15

Anchor 1

Previous ------ Next

Relax / Relaxes വിശ്രമിക്കുന്നു, വിശ്രമിക്കാറുണ്ട്


Relax വിശ്രമിക്കുക പൊതുവായുള്ള അർത്ഥം


Relaxing വിശ്രമിക്കുന്നു, വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു


Relaxed വിശ്രമിച്ചു


Relaxed വിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്


Repeat!👆


👆

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page