top of page

English class Day 15 – Section 3

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 2 - Will - ചെയ്യും, സംഭവിക്കും120

Col 1  Repair/Repairs നന്നാക്കാറുണ്ട്, നന്നാക്കുന്നു


Col 2  Repair  നന്നാക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Repairing നന്നാക്കുന്നു, നന്നാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നന്നാക്കികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, നന്നാക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Repaired നന്നാക്കി


Col 5  Repaired   നന്നാക്കിയിരുന്നു, നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് &c.


Repeat!👆

Previous ------ Next