top of page

English class Day 15 – Section 27

Anchor 1

Previous ------ Next

128

Col 1  Rub/Rubs തേക്കാറുണ്ട്, തേക്കുന്നു


Col 2  Rub  തേക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Rubbing തേക്കുന്നു, തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, തേക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Rubbed  തേച്ചു


Col 5  Rubbed തേച്ചിരുന്നു, തേച്ചിട്ടുണ്ട് &c.


Repeat!👆

Previous ------ Next