top of page

English class Day 14 – Section 21

Anchor 1

Previous ------ Next

Now let us go to  Col 4.


Did! ചെയ്തു.                                                                                               👇

 


 

115

 Col 1  Put/Puts ഇടാറുണ്ട്, ഇടുന്നു


Col 2  Put ഇടുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Putting ഇടുന്നു, ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു,ഇടുകയായിരുന്നു


Col 4  Put   ഇട്ടു 


Col 5  Put  ഇട്ടിരുന്നു, ഇട്ടിട്ടുണ്ട്  &c.


Repeat!👆

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page