top of page

English class Day 14 – Section 19

Anchor 1

Previous ------ Next

114

Col 1  Push/Pushes ഉന്താറുണ്ട്, ഉന്തുന്നു


Col 2  Push ഉന്തുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Pushing ഉന്തുന്നു, ഉന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഉന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഉന്തുകയായിരുന്നു


Col 4  Pushed   ഉന്തി


Col 5  Pushed  ഉന്തിയിരുന്നു, ഉന്തിയിട്ടുണ്ട് &c.Repeat!👆

Previous ------ Next