top of page

English class Day 14 – Section 15

Anchor 1

Previous ------ Next

112

Col 1  Pull/Pulls വലിക്കാറുണ്ട്, വലിക്കുന്നു


Col 2  Pull വലിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Pulling വലിക്കുന്നു, വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, വലിക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Pulled   വലിച്ചു


Col 5  Pulled വലിച്ചിരുന്നു, വലിച്ചിട്ടുണ്ട് &c.


Repeat!👆

Previous ------ Next