top of page

English class Day 14 – Section 11

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 2 - Must / Should - ചെയ്യണം, സംഭവിക്കണം.


 

110

Col 1  Pray/Prays പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു


Col 2  Pray  പ്രാർത്ഥിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Praying പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു,

പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Prayed പ്രാർത്ഥിച്ചു


Col 5  Prayed   പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് &c.


Repeat!👆

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page