top of page

English class Day 13 – Section 25

Anchor 1

Previous ------ Next

Let us now study Column no. 4. 


Past tense.


Did - ചെയ്തു.


ഇനി നമുക്ക് കോളം 4 പഠിക്കാം. ചെയ്തു എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്യങ്ങൾ ആണ് ഈ കോളത്തിൽ.

 


 

101

 Col 1  Mix/Mixes കലർത്താറുണ്ട്, കലർത്തുന്നു


Col 2  Mix കലർത്തുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Mixing കലർത്തുന്നു, കലർത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കലർത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു,

കലർത്തുകയായിരുന്നു


👉Col 4  Mixed   കലർത്തി


Col 5  Mixed   കലർത്തിയിരുന്നു, കലർത്തിയിട്ടുണ്ട് &c.


Repeat!👆


👆  

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page