top of page

English class Day 13 – Section 2

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 1  - Lead / Leads


I lead our school assembly everyday.

നമ്മുടെ സ്കൂൾ assembly എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നയിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ സ്കൂൾ assembly എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നയിക്കാറുണ്ട്.


ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, assembly. അസംബ്ളി എന്നല്ല ഈ വാക്കിന്റെ ഉച്ചാരണം.


Do I lead our school assembly everyday?

നമ്മുടെ സ്കൂൾ assembly എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നയിക്കാറുണ്ടോ?


ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഉസ്ക്കൂൾ അല്ല, School!He leads our school assembly everyday.


Does he lead our school assembly everyday?
She leads our school assembly everyday.


Does she lead our school assembly everyday?
They lead our school assembly everyday.


Do they lead our school assembly everyday?
We lead our school assembly everyday.


Do we lead our school assembly everyday?
You lead our school assembly everyday.


Do you lead our school assembly everyday?
My friend leads our school assembly everyday.


Does my friend lead our school assembly everyday?


👆

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page