top of page

English class Day 12 – Section 5

Anchor 1

Previous ------ Next

Now, Col 2 - Can                                                                                              👇

79

Col 1  Hit/Hits ഇടിക്കാറുണ്ട്, ഇടിക്കുന്നു

 

Col 2  Hit  ഇടിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)

 

Col 3  Hitting ഇടിക്കുന്നു, ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇടിക്കുകയായിരുന്നു

 

Col 4  Hit  ഇടിച്ചു

 

Col 5  Hit ഇടിച്ചിരുന്നു, ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് &.

 

Repeat!👆


Previous ------ Next