top of page

English class Day 11 – Section 13

Anchor 1

Previous ------ Next

Let us now go to Col no. 3.


ഇനി നമുക്ക് കോളം 3ലേക്ക് പോകാം.


 

👆

ഇതാണ് കോളം 3ലെ വാക്യരചനാ രീതി. 👇


നോക്കൂ: Come എന്ന വാക്കിനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ I, He, She, They, We, You  തുടങ്ങിയ വാക്കുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കൂക.👆


 

 

Col 3 - ing1.  I am coming.

ഞാൻ വരികയാണ്. ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.


I was coming.

ഞാൻ വരികയായിരുന്നു. ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 2.  He is coming.

അയാൾ വരികയാണ്. അയാൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.


He was coming.

അയാൾ വരികയായിരുന്നു. അയാൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 3.  She is coming.

അയാൾ (സ്ത്രീ) വരികയാണ്. അയാൾ (സ്ത്രീ) വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.


She was coming.

അയാൾ (സ്ത്രീ) വരികയായിരുന്നു. അയാൾ  (സ്ത്രീ) വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.4.  They are coming.

അവർ വരികയാണ്. അവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.


They were coming.

അവർ വരികയായിരുന്നു. അവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.5.  We are coming.

ഞങ്ങൾ വരികയാണ്. ഞങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.


We were coming.

ഞങ്ങൾ വരികയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.6.  You are coming.

നിങ്ങൾ വരികയാണ്. നിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.


You were coming.

നിങ്ങൾ വരികയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.


👆

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page