top of page

English class Day 11 – Section 11

Anchor 1

Previous ------ Next

74

Col 1  Hang/Hangs തൂക്കാറുണ്ട്, തൂക്കുന്നു


Col 2  Hang തൂക്കുക, തൂങ്ങുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Hanging തൂക്കുന്നു, തൂക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തൂക്കികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, തൂക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Hung   തൂക്കി


Col 5  Hung  തൂക്കിയിരുന്നു, തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് &.


👆

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page