top of page

English class Day 11 – Section 11

Anchor 1

Previous ------ Next

74

Col 1  Hang/Hangs തൂക്കാറുണ്ട്, തൂക്കുന്നു


Col 2  Hang തൂക്കുക, തൂങ്ങുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Hanging തൂക്കുന്നു, തൂക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തൂക്കികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, തൂക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Hung   തൂക്കി


Col 5  Hung  തൂക്കിയിരുന്നു, തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് &.


👆

Previous ------ Next