top of page

English class Day 10 – Section 15

Anchor 1

Previous ------ Next

65

Col 1  Gain/Gains ലാഭംനേടാറുണ്ട്, ലാഭംനേടുന്നു


Col 2  Gain ലാഭംനേടുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Gaining ലാഭംനേടുന്നു, ലാഭംനേടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ലാഭംനേടികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ലാഭംനേടുകയായിരുന്നു


Col 4  Gained   ലാഭംനേടി


Col 5  Gained   ലാഭംനേടിയിരുന്നു, ലാഭംനേടിയിട്ടുണ്ട് &.


👆

Previous ------ Next