top of page

English class Day 10 – Section 12

Anchor 1

Previous ------ Next

I can follow them when they come out of that building.


Can I follow them when they come out of that building?He can follow them when they come out of that building.


Can he follow them when they come out of that building?She can follow them when they come out of that building.


Can she follow them when they come out of that building?They can follow them when they come out of that building.


Can they follow them when they come out of that building?We can follow them when they come out of that building.


Can we follow them when they come out of that building?You can follow them when they come out of that building.


Can you follow them when they come out of that building?His children can follow them when they come out of that building.

അവർ ആ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുമ്പോൾ, അയാളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരെ പിന്തുടരാൻ കഴിയും.


Can his children  follow them when they come out of that building?

അവർ ആ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുമ്പോൾ, അയാളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരെ പിന്തുടരാൻ കഴിയുമോ?


👆

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page