top of page

English class Day 10 – Section 7

Anchor 1

Previous ------ Next

60

Col 1  Fish/Fishes മത്സ്യംപിടിക്കാറുണ്ട്, മത്സ്യംപടിക്കുന്നു


Col 2  Fish  മത്സ്യംപിടിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Fishing മത്സ്യംപിടിക്കുന്നു, മത്സ്യംപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മത്സ്യംപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, മത്സ്യംപിടിക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Fished മത്സ്യംപിടിച്ചു


Col 5  Fished   മത്സ്യംപിടിച്ചിരുന്നു, മത്സ്യംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് &.


👆

Previous ------ Next