top of page

English class Day 10 – Section

Anchor 1

Previous ------ Next

58

Col 1  Finish/Finishes മുഴുവിക്കാറുണ്ട്, മുഴുവിക്കുന്നു


Col 2  Finish  മുഴുവിക്കുക (സാമാന്യ അർത്ഥം)


Col 3  Finishing മുഴുവിക്കുന്നു, മുഴുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മുഴുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, മുഴുവിക്കുകയായിരുന്നു


Col 4  Finished മുഴുവിച്ചു


Col 5  Finished മുഴുവിച്ചിരുന്നു, മുഴുവിച്ചിട്ടുണ്ട് &.


👆

Previous ------ Next